ដោយៈ ភ្នំ​ស្វាយ​-​ភ្នំ​ស្វាយ / កំពង់ធំៈ រដ្ឋលេខាធិការ​ម្នាក់ នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន បាន​ថ្លែងថាៈ ដើម្បី​ជួយ​សហគមន៍​យើង​បាន គឺ​យើង​ត្រូវ​ទាញយក​វិស័យ​ឯកជន អោយធ្វើ​ការ​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ​រដ្ឋ ឬ​អាជ្ញាធរ តាម​មូលដ្ឋាន ព្រោះ​វិស័យ​ឯកជន មាន​ដើមទុន​ច្រើន ក្នុងការ​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍ នៅតាម​មូលដ្ឋាន តាម​សហគមន៍ របស់​យើង​។​