ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ រដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូ។ជាលទ្ធផល៖
១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ៥០ទីតាំង
២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១៣៧នាក់ (យានយន្ត ៨៩គ្រឿង)
៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)
សូមជូនតារាង៖