ដោយ៖រ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញ៖ កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូរីដ-១៩ ដូសទី១ និងដូសទី២រួច ហើយមានគម្លាតរយៈពេល ចាប់ពី៤ខែឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទី២ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកំពុងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ដូសទី៣ហើយ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ។