​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ផរណាបីតិ​

(​ផៈ​រ៉ៈ​ណា​ប៉ី​តិ​)

​នាមសព្ទ​

( បា​. ) បីតិ​ដែល​កើត​ផ្សព្វផ្សាយ​ជ្រួតជ្រាប​សព្វ​សព៌ាង្គកាយ ( ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​សមថភាវនា ) ។​

​ព្រនាក់ខ្សែត្បាញ​

​នាមសព្ទ​

​ដោះ​ស្ត្រី​ដែលមាន​សណ្ឋាន​រៀវ​ចុង​ង​ស្ទើត​ទាំង​គូ​
​ដោះ​ព្រនាក់ខ្សែត្បាញ ។​

​ព្រនាក់បំពង់​

​នាមសព្ទ​

​អ្នក​ទំនុក​ទុកចិត្ត​ដែល​តាម​កំដរ​ជា​គ្នា​
​មាន​ព្រនាក់បំពង់​តាម​ជានិច្ច ។​

​រយាប​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​រង្វើលៗ មួយៗ​ស្បើយៗ​
​ដំណើរ​រយាប​, សម្ដី​រយាប​; ដើរ​រយាបៗ​, សូត្រធម៌​រយាបៗ ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​រង្វើលៗ មួយៗ​ស្បើយៗ​
​ដំណើរ​រយាប​, សម្ដី​រយាប​; ដើរ​រយាបៗ​, សូត្រធម៌​រយាបៗ ។​

​រលាប​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​សល់​ឬ​ដិត​បន្តិចបន្តួច​ដូច​គេ​លាប​
​ប្រេងដូង​នៅសល់​រលាប​នឹង​បាត​ដប​, សម្ល​នៅសល់​រលាបៗ​នឹង​បាតឆ្នាំង​; ជ្រលក់​សំពត់​ដិត​រលាបៗ ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​សល់​ឬ​ដិត​បន្តិចបន្តួច​ដូច​គេ​លាប​
​ប្រេងដូង​នៅសល់​រលាប​នឹង​បាត​ដប​, សម្ល​នៅសល់​រលាបៗ​នឹង​បាតឆ្នាំង​; ជ្រលក់​សំពត់​ដិត​រលាបៗ ។​