ទីក្រុង​ចំនួន​២១ នៃ​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន បានទទួល ពាន់រង្វាន់​ជ័យលាភី ទីក្រុង​ទេសចរណ៍ ស្អាត​អាស៊ាន លើក​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២២-២០២៤ ក្នុងនោះ ក៏មាន​ទីក្រុង​ចំនួន ៣ របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ផងដែរ​។​