នៅក្នុង​សប្តាហ៍​ចុងខែ​មករា​នេះ​អាច​នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​តិចតួច​ដោយ​កន្លែង​រាល់ថ្ងៃ​ជាពិសេស​លើ​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់មាត់​សមុទ្រ​ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​សម្ពាធ​ទាប​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​និង​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​ដើមខែ​កុម្ភៈ​អាច​នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​រាល់ថ្ងៃ​ដូច​នៅក្នុង​រដូវវស្សា​ដោយសារ​បាតុភូត​រុញ​មកពី​ភាគ​អ​គ្នេ​យ៍​។​