បុគ្គល​ចំនួន ១១​នាក់​ត្រូវបានកោះហៅឱ្យចូល​ខ្លួន​បំភ្លឺ​នៅអង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ(អ.ប.ព.) ជា​លើក​ទី​២ នៅ​ថ្ងៃទី​៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ខាងមុខនេះ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណុំរឿងមួយចំនួន។ក្នុងនោះដំណើររឿងប្រឆាំង​និង​អ្នករាជការ​សាធារណ​មាន​ស្ថាន​ទ​ម្ង​ង​ន់​ទោស ការ​ក្លែងបន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ និង ប្រើប្រាស់​ឯក​ស​សារ​ក្លែង និង​សមគំនិត​ក្នុងការ​ក្លែងបន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ​។ ​ក្នុងករណី​ដែល​សាមីខ្លួន​នៅតែ​គេចវេស​មិន ចូលខ្លួន​ឆ្លើយបំភ្លឺ​តាម​កាលបរិច្ឆេទ ដែល​បានកំណត់​ក្នុង​លិខិត​កោះហៅ​នេះ​ទេ​ អ​.​ប​.​ព​.​នឹង​ចេញ​លិខិត​បញ្ជា​ឱ្យចូល​ខ្លួនដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​មន្ដ្រីនគរបាល​យុត្តិធម៌​ប្រើប្រាស់​កម្លាំង​សាធារណៈដើម្បី​បង្ខំ​ឱ្យចូល​បង្ហាញខ្លួន​។

Jan 24, 2022

បុគ្គល​ចំនួន ១១​នាក់​ត្រូវបានកោះហៅឱ្យចូល​ខ្លួន​បំភ្លឺ​នៅអង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ(អ.ប.ព.) ជា​លើក​ទី​២ នៅ​ថ្ងៃទី​៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ខាងមុខនេះ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណុំរឿងមួយចំនួន។ក្នុងនោះដំណើររឿងប្រឆាំង​និង​អ្នករាជការ​សាធារណ​មាន​ស្ថាន​ទ​ម្ង​ង​ន់​ទោស ការ​ក្លែងបន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ និង ប្រើប្រាស់​ឯក​ស​សារ​ក្លែង និង​សមគំនិត​ក្នុងការ​ក្លែងបន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ​។ ​ក្នុងករណី​ដែល​សាមីខ្លួន​នៅតែ​គេចវេស​មិន ចូលខ្លួន​ឆ្លើយបំភ្លឺ​តាម​កាលបរិច្ឆេទ ដែល​បានកំណត់​ក្នុង​លិខិត​កោះហៅ​នេះ​ទេ​ អ​.​ប​.​ព​.​នឹង​ចេញ​លិខិត​បញ្ជា​ឱ្យចូល​ខ្លួនដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​មន្ដ្រីនគរបាល​យុត្តិធម៌​ប្រើប្រាស់​កម្លាំង​សាធារណៈដើម្បី​បង្ខំ​ឱ្យចូល​បង្ហាញខ្លួន​។