ភ្នំពេញៈអ្នកបើករថយន្តក្រុងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ត្រូវបានអង្គភាពហៅមកអប់រំនិងតម្រូវឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ទង្វើឆ្គាំឆ្គង ក្រោយឈ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកបើកម៉ូតូតាមផ្លូវ៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖