គិត​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០៦ រហូតមកដល់​ពេលនេះ កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​កងកម្លាំងរ​ក្សា​សន្តិភាព ជាង​៧​ពាន់​នាក់ ទៅ​បំពេញបេសកកម្ម មនុស្សធម៌​ជាមួយ​អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុង​ប្រទេស​ចំនួន​៩ រួមមាន​៖ ស៊ូដង់ ស៊ូដង់​ខាងត្បូង​, ឆាដ​, លី​បង់​, ស៊ី​រី​, ម៉ាលី​, អាហ្វ្រិក​កណ្តាល សាយ​ប្រឺស និង​យ៉េ​មែន​ជាដើម​។ បច្ចុប្បន្ន​កម្ពុជា​មា​នក​ម្លាំ​ង​កងទ័ព​មួក​ខៀវ​ជិត ៨០០​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​នារី​ជិត​៨០​នាក់ បាន​នឹង​កំពុង​បំពេញបេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព​ក្រោម​ឆ័​ត្រ​អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅ​ប្រទេស​លី​បង់ ស៊ូដង់ ស៊ូដង់​ខាងត្បូង ម៉ាលី និង​សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​កណ្តាល​៕​

Feb 4, 2022

គិត​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០៦ រហូតមកដល់​ពេលនេះ កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​កងកម្លាំងរ​ក្សា​សន្តិភាព ជាង​៧​ពាន់​នាក់ ទៅ​បំពេញបេសកកម្ម មនុស្សធម៌​ជាមួយ​អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុង​ប្រទេស​ចំនួន​៩ រួមមាន​៖ ស៊ូដង់ ស៊ូដង់​ខាងត្បូង​, ឆាដ​, លី​បង់​, ស៊ី​រី​, ម៉ាលី​, អាហ្វ្រិក​កណ្តាល សាយ​ប្រឺស និង​យ៉េ​មែន​ជាដើម​។ បច្ចុប្បន្ន​កម្ពុជា​មា​នក​ម្លាំ​ង​កងទ័ព​មួក​ខៀវ​ជិត ៨០០​នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​នារី​ជិត​៨០​នាក់ បាន​នឹង​កំពុង​បំពេញបេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព​ក្រោម​ឆ័​ត្រ​អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅ​ប្រទេស​លី​បង់ ស៊ូដង់ ស៊ូដង់​ខាងត្បូង ម៉ាលី និង​សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​កណ្តាល​៕​