លទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២…