ភ្លៀង​ផ្តើម​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ ដោយសារ​បាតុភូត​ឡា​នី​ណា នៅមានកម្រិត​ខ្ពស់ រហូតដល់ ៨០ ភាគរយ ចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​នេះ រហូតដល់ ក្រោយ​ថ្ងៃទី​២០ ខែកុម្ភៈ ក៏​នៅ តែ​ឃើញ​មាន​ភ្លៀង និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់ មក​កាន់តែច្រើន ស្ទើរ​ពេញ​លើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស នឹង​មកដល់ នៅ​ពាក់កណ្តាល​ខែកុម្ភៈ​។​