ក្រសួងទេសចរណ៍​និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានចេញ​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​មួយ​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​វិធានការ​គោលនយោបាយ​គ​ន្លឹះ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងចុះ
ថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។​