ក្នុង​គោលដៅ ដើម្បី​សម្រេច​ឲ្យ​បាន នូវ​លទ្ធផល ការងារ ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ លើ​គ្រប់​ការដ្ឋាន​ការងារ ទៅមុខ​បន្តទៀត លោក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់​ចេញ​ចំណុច​សំខាន់ៗ ចំនួន ៨ ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត ដល់​មន្ត្រី​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់ ឱ្យ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២ នេះ​។​