ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ នេះ បានរៀបចំ​កម្ម​ពិធី “​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ សម្រេចបាន​ប្រចាំ ឆ្នាំ​២០២១ និង​ទិសដៅ​អនុវត្ត​បន្ត ឆ្នាំ​២០២២ របស់​បេឡា​ជាតិ សន្តិសុខ​សង្គម​”​។​