នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែកុម្ភៈ នេះ គឺជា​ថ្ងៃ​ទិវា​បុណ្យ នៃ​សេចក្តី ស្រឡាញ់ ឬ​ហៅថា ថ្ងៃ បុណ្យ​ទិវា “Valentine’s Day” ។ ពិតណាស់ ថ្ងៃបុណ្យ​នេះ គឺជា​ថ្ងៃ ដែល​បញ្ជាក់ អំពី​សេចក្ដីស្រឡាញ់ ជាទូទៅ ដោយ​មិនចាំបាច់ សម្រាប់ តែ​គូស្នេហ៍​នោះ ឡើយ​។ តាមពិត​សេចក្ដីស្រឡាញ់​នេះ គឺមាន​លក្ខណៈ​ទូលំ ទូលាយ​ខ្លាំងណាស់​។​