អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុ​ជា បាន​ច្រានចោល​ចំពោះ ការចោទប្រកាន់​ដែលថា ការបង្កើត​ច្រកទ្វារ អ៊ិន​ធឺ​ណិ​ត​ជាតិ អនុញ្ញាតឱ្យ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា ត្រួតពិនិត្យ និង​តាមដាន​រាល់​សកម្មភាព តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺ​ណិ​ត ចាប់​និង​រឹតបន្តឹង ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​នានា តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល ព្រមទាំង​ប្រមូល រក្សាទុក និង​ចែករំលែក ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ បង្កើត​ហានិភ័យ ដល់​សិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការ​បញ្ចេញមតិ រួមទាំង​សិទ្ធិ​ក្នុងការ​ស្វែងរក ទទួលបាន និង​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន និង​គំនិត​នានា ក៏ដូចជា​សិទ្ធិ​ឯកជន​ភាព គឺជា​ការចោទប្រកាន់​ដោយ​គ្មាន​មូលដ្ឋាន​។

Feb 15, 2022

អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងការបរទេស​ក​ម្ពុ​ជា ច្រានចោល ចំពោះ​ការចោទប្រកាន់ អំពី​ការបង្កើត​ច្រកទ្វារ អ៊ិន​ធឺ​ណិ​ត​ជាតិ​
​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុ​ជា បាន​ច្រានចោល​ចំពោះ ការចោទប្រកាន់​ដែលថា ការបង្កើត​ច្រកទ្វារ អ៊ិន​ធឺ​ណិ​ត​ជាតិ អនុញ្ញាតឱ្យ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា ត្រួតពិនិត្យ និង​តាមដាន​រាល់​សកម្មភាព តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺ​ណិ​ត ចាប់​និង​រឹតបន្តឹង ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​នានា តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល ព្រមទាំង​ប្រមូល រក្សាទុក និង​ចែករំលែក ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ បង្កើត​ហានិភ័យ ដល់​សិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការ​បញ្ចេញមតិ រួមទាំង​សិទ្ធិ​ក្នុងការ​ស្វែងរក ទទួលបាន និង​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន និង​គំនិត​នានា ក៏ដូចជា​សិទ្ធិ​ឯកជន​ភាព គឺជា​ការចោទប្រកាន់​ដោយ​គ្មាន​មូលដ្ឋាន​។