ប្រធាន អនុប្រធាន ពន្ធនាគារ ខេត្តស្ទឹងត្រែង នឹងធ្វើ ការផ្លាស់ ក្នុង សប្តាហ៍ នេះ