សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវឱ្យអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួង
សុខាភិបាលនៅថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២នេះ។