កិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅនៅថ្ងៃទី១៧ កុម្ភៈ ។ ចំណែកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ កុម្ភៈ នេះ គឺ ជាកិច្ច ប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ។