​តប​តាម​ការអញ្ជើញ​រួមគ្នា​របស់ ឯកឧត្តម Josep BORRELL FONTELLES តំណាង​ជាន់ខ្ពស់ នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការបរទេស និង​គោលនយោបាយ​សន្តិសុខ និង​ជា​អនុប្រធាន​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប និង​ឯកឧត្តម Jean-Yves LE DRIAN រដ្ឋមន្ត្រី​កិច្ចការ​អឺរ៉ុប និង​ការបរទេស​បារាំង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅ​ឥណ្ឌូ​-​ប៉ាស៊ីហ្វិក នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​។​

Feb 17, 2022

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅ​ឥណ្ឌូ​-​ប៉ាស៊ីហ្វិក

ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ​តប​តាម​ការអញ្ជើញ​រួមគ្នា​របស់ ឯកឧត្តម Josep BORRELL FONTELLES តំណាង​ជាន់ខ្ពស់ នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការបរទេស និង​គោលនយោបាយ​សន្តិសុខ និង​ជា​អនុប្រធាន​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប និង​ឯកឧត្តម Jean-Yves LE DRIAN រដ្ឋមន្ត្រី​កិច្ចការ​អឺរ៉ុប និង​ការបរទេស​បារាំង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅ​ឥណ្ឌូ​-​ប៉ាស៊ីហ្វិក នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​។​