គ.ជ.ប ប្រកាសជ្រើសរើស ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ-សង្កាត់ទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត

2011
ចែករម្លែក

(ភ្នំពេញ) ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំសង្កាត់ ទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ។

ដើម្បីអានព័ត៌មានលម្អិតនៃលក្ខខណ្ឌ ការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំង ២៥រាជធានី-ខេត្ត សូមចុច៖ https://www.necelect.org.kh/khmer/content/2348