ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ជន្លូស​

(​ជន់​-​លូ​ស​)

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ប្រើ​ជា​អាហារ​បាន ។​

​ជន្លួញ​

(​ជន់​-​លួ​ញ​)

​នាមសព្ទ​

​ដែក​ស្រួច​មាន​ដង​សម្រាប់​ចាក់​គោ​
​ជន្លួញ​សម្រាប់​ប្រើ​ចាក់​គូទ​គោ ។​

​ជន្លួញបរ​

នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ។​

​ជន្លួញមាន់​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ ។​

​ជន្លេញ​

(​ជន់​-​លេញ​)

​បរិវារ​សព្ទ​

​ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ជន្ល​
​ជន្លជន្លេញ ( ម​. ព​. នោះ ) ។​