អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម​នេសាទ នាំគ្នា​រើរុះ​ឧបករណ៍​ឡើងគោក នៅពេល​ថ្ងៃ​ចប់​ការនេសាទ មក​ជិត​ដល់​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម​នេសាទ​ត្រី តាម​គន្លង​ដាយ ជួល​ពី​រដ្ឋបាល​ជលផល ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាននាំគ្នា​រុះរើ ឧបករណ៍​ឡើងគោក​ហើយ បន្ទាប់​ពីថ្ងៃ​ចប់ ការនេសាទ នឹង​មកដល់ នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមីនា ។ ទន្ទឹមនេះ អ្នកនេសាទ បាន​សុំ​អាជ្ញាធរ ឱ្យ​ពន្យារពេល ក្នុងការ​អូស​ក្បូន ចេញ​ឱ្យអស់​ដល់ ដំណាច់​ខែមីនា​។ ចំណូល​បាន​ពី​ការជួល គន្លង​ដាយ ត្រី​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​ចំនួន ១៥៣.៧៥០.០០០ រៀល​។​