ដោយៈ health.com.kh
រោគសញ្ញា ដែល បាន រៀបរាប់ ខាងក្រោម សុទ្ធតែ ជា រោគសញ្ញា ដែល អាច កើតមាន ៖

រោគសញ្ញា នៃ ជំងឺ រលាក ដៃ ស្បូន ស្រួចស្រាវ ៖
– ក្តៅខ្លួន
– ឈឺពោះ ខ្លាំង នៅ ម្តុំ ខាង ក្រោម​នៃ ពោះ
– ឈឺពោះ កាន់តែខ្លាំង នៅពេល ក្អក
– ឈឺពោះ កាន់តែ ខ្លា ង នៅពេល កណ្តាស់
– ឈឺពោះ កាន់តែខ្លាំង ក្នុងអំឡុងពេល បន្ទោ របង់ ។

​រោគសញ្ញា នៃ ជំងឺ រលាក ដៃ ស្បូន រ៉ាំរ៉ៃ ៖
– ឧស្សាហ៍ ឈឺពោះ​ផ្នែក​ខាងក្រោម
– ឈឺ​ខ្នង
– ឈឺ​នៅពេល​រួមភេទ
– ឈឺ​នៅពេល​បន្ទោ​របង់
– ឧស្សាហ៍​ក្តៅខ្លួន
– ឈឺ ពេល​មាន​រដូវ
– ឈាមរដូវ ច្រើនជាង មុន
– ទឹករំអិល ទ្វារមាស មាន ក្លិន អាក្រក់ ៕​/PC