គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.ប កោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនានាដែលកម្ពុជាសម្រេចបាន