លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ នា​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ បានឱ្យដឹងថា នា​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍​ថ្ងៃទី​១២-១៣​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០២២​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ​សរុប​មាន​ចំនួន ២៥៣,៨៧៦​នាក់ ក្នុងនោះ​ភ្ញៀវ​ជាតិ​២៤២,១៨៨​នាក់ និង​ភ្ញៀវ​បរទេស​ផ្ទៃក្នុង​១១,៦៨៨​នាក់​។​