វិទ្យាស្ថាន​តេ​ជោ​សែន​និង​ដឹកជញ្ជូន​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៤​ខែមីនា​បានរៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ទ្រឹស្ដី Six Sigma ជូន​សិក្ខាកាម​ដែលជា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង ដើម្បី​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​និង​បង្កើន​សមត្ថភាព​លើ​ការងារ ដឹកនាំ និង​គ្រប់គ្រង​អង្គភាព​ឱ្យ​កាន់​តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព​។​