ដោយៈសុផល/ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់ចែកចាយឫលក់ស្រៃ្ពបាញ់ច្រមុះដែលគ្មានលេខបញ្ជិកានិងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គមតេលេក្រាមរបស់លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅ ថ្ងៃទី១៨ខែមីនាឆ្នាំ២០២២នេះ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖