នៅថ្ងៃនេះ (១៩​ខែមីនា​)​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ប្រភេទ Pfizer-BioNTech ចំនួន​១៣៩.២៣០​ដូ​សបាន​មកដល់ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដែលជា​ជំនួយ​បរិច្ចាគ​តាមរយៈ​មូលនិធិ​ឆ្លើយតប​នឹង​កូ​វីដ​-១៩​របស់​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​(​អាស៊ាន​)​និង​ដឹកជញ្ជូន​ដោយ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ដែលជា​ភ្នាក់ងារ​បញ្ជា​ទិញ​វ៉ាក់សាំង​ធំជាងគេ​របស់​ពិភពលោក​។ ការមកដល់​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ទាំងនេះ ត្រូវ​បានទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​លោកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង សុខាភិបាល និង​លោកស្រី ហ្វ័​រូ​ហ្គ ហ្វ​យូ​ហ្សិថ នាយិកា​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។​

Mar 19, 2022

នៅថ្ងៃនេះ (១៩​ខែមីនា​)​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ប្រភេទ Pfizer-BioNTech ចំនួន​១៣៩.២៣០​ដូ​សបាន​មកដល់ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដែលជា​ជំនួយ​បរិច្ចាគ​តាមរយៈ​មូលនិធិ​ឆ្លើយតប​នឹង​កូ​វីដ​-១៩​របស់​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​(​អាស៊ាន​)​និង​ដឹកជញ្ជូន​ដោយ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ដែលជា​ភ្នាក់ងារ​បញ្ជា​ទិញ​វ៉ាក់សាំង​ធំជាងគេ​របស់​ពិភពលោក​។ ការមកដល់​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ទាំងនេះ ត្រូវ​បានទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​លោកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង សុខាភិបាល និង​លោកស្រី ហ្វ័​រូ​ហ្គ ហ្វ​យូ​ហ្សិថ នាយិកា​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។​