ភ្នំពេញៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ៕សរន
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖