ដោយៈ រស្មី​កម្ពុជា​/​ភ្នំពេញៈ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ បានប្រកាស កំណត់​យក​វ៉ាក់សាំង​ដូ​ស​ទី​៣ ឬ​ដូ​ស​ជំរុញ ជា «​វ៉ាក់សាំង កាតព្វកិច្ច​», ដូច្នេះ​អ្នក​មិន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច នឹងត្រូវ​ចាត់វិធានការ​រដ្ឋបាល​។​

​សូម​អាន​សេចក្តីលំអិត​ខាងក្រោមៈ​