សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា សូម​ជម្រាប​ទៅដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ថា បន្ទាប់ពី​មាន​កិច្ចប្រជុំ​រវាង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល នៅពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ដក​កាតព្វកិច្ច​ពាក់​ម៉ាស​នៅតាម​ទីតាំង​សាធារណៈ​ចេញ ក៏ប៉ុន្តែ​កាតព្វកិច្ច​នេះ នៅតែ​រក្សា​នៅក្នុង​ទីតាំង​បិទ​ជិតដែលមាន​ដូចជា​៖ អគារ ទីតាំង​រោងភាពយន្ត សាលប្រជុំ​ជាដើម​។ការធ្វើ​បែបនេះ គឺ​ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅលើ​ការទិញ​ម៉ាសដែលជា​បន្ទុក​ចំណាយ​ដ៏​ធំ​មួយ​។

Apr 26, 2022

សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា សូម​ជម្រាប​ទៅដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ថា បន្ទាប់ពី​មាន​កិច្ចប្រជុំ​រវាង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល នៅពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ដក​កាតព្វកិច្ច​ពាក់​ម៉ាស​នៅតាម​ទីតាំង​សាធារណៈ​ចេញ ក៏ប៉ុន្តែ​កាតព្វកិច្ច​នេះ នៅតែ​រក្សា​នៅក្នុង​ទីតាំង​បិទ​ជិតដែលមាន​ដូចជា​៖ អគារ ទីតាំង​រោងភាពយន្ត សាលប្រជុំ​ជាដើម​។ការធ្វើ​បែបនេះ គឺ​ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅលើ​ការទិញ​ម៉ាសដែលជា​បន្ទុក​ចំណាយ​ដ៏​ធំ​មួយ​។