លោក ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការង គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមក និងលើកទិសដៅការងារបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ៕