សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសឱ្យបន្តមានការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សង្គមមិនអាចខ្វះបាន ខណៈដែលវិស័យផ្សេងៗ​ទៀតបាន​ផ្អាកក្នុង​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក-មន្ត្រីមួយរយៈពេល។