សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ និងទំនើបកម្ម​វិស័យអប់រំ សិក្សាធិការ ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយគ្មានឈប់ឈរ ដើម្បីដើរឱ្យទាន់​សាកលភាវូបនីកម្ម​វិស័យអប់រំទូទាំងពិភពលោក។សម្តេចចាត់ទុកវិស័យអប់រំ គឺជាវិស័យអាទិភាព សម្រាប់​បង្កើត​ធនធានមនុស្សរបស់ជាតិ៕