បញ្ជាក់​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការអនុវត្ត​ការប្រមូល​ពន្ធ​លើ​យានយន្ត​គ្មាន​ពន្ធ និង​អាករ​នាំចូល ដែលមាន​ស្រាប់​ក្នុងប្រទេស កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ លោក​បណ្ឌិត គុណ ញឹម រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក​ជា​អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា បាន​ថ្លែងថា ការប្រមូល​ចំណូល​ក្នុងឆ្នាំនេះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​នឹង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្ត​លើ​អ្វីដែល​មានចែង​នៅក្នុង​ផែនការ​សកម្មភាព​ប្រចាំឆ្នាំ​និង​ការ​គៀគរ​ចំណូល​រយៈពេល​មធ្យមរ​បស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ធ្វើយ៉ាងណា​ខិតខំ​ប្រមូល​ចំណូល​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព តាម​ផែន​ការដែល​កំណត់ដោយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​។

May 4, 2022

បញ្ជាក់​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការអនុវត្ត​ការប្រមូល​ពន្ធ​លើ​យានយន្ត​គ្មាន​ពន្ធ និង​អាករ​នាំចូល ដែលមាន​ស្រាប់​ក្នុងប្រទេស កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ លោក​បណ្ឌិត គុណ ញឹម រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិភូ​អម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក​ជា​អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា បាន​ថ្លែងថា ការប្រមូល​ចំណូល​ក្នុងឆ្នាំនេះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​នឹង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្ត​លើ​អ្វីដែល​មានចែង​នៅក្នុង​ផែនការ​សកម្មភាព​ប្រចាំឆ្នាំ​និង​ការ​គៀគរ​ចំណូល​រយៈពេល​មធ្យមរ​បស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ធ្វើយ៉ាងណា​ខិតខំ​ប្រមូល​ចំណូល​ឲ្យ​អស់​លទ្ធភាព តាម​ផែន​ការដែល​កំណត់ដោយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​។