លោក​បណ្ឌិត​ថ្លែងបន្តថា ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ​និង​អាករ ប្រចាំ​ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រមូលបាន​ប្រមាណ​ជាង ៨៩១​ប៊ី​លាន​រៀល ឬ​ប្រមាណ​ជាង ២២០​លាន​ដុល្លារ ស្មើនឹង ៨,៥០​ភាគរយ​។​