ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ កន្លងមក គម្រោង​កម្ពុជា ហា​វែ​ស II បាន​ជួយ​វិស័យ​ឯកជន បង្កើន​ទុនវិនិយោគ ប្រមាណ​ជា ២៨ លាន​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក បង្កើត​ការងារ​ជាង ២.៥០០ កន្លែង គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​គោលនយោបាយ​កសិកម្ម ចំនួន ១៧ និង​ជួយ​គាំទ្រ​អាជីវកម្ម និង​អ្នក​ផលិត​ក្នុង​វិស័យ​សាកវប្បកម្ម បង្កើន​ការលក់​បាន​ជាង ៧៥ លាន​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក​។ គម្រោង​នេះ បាន​បំពេញការងារ ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន សហគមន៍​កសិកម្ម និង​អ្នក​ផលិត ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន វិស័យ​សាកវប្បកម្ម ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​

May 11, 2022

គម្រោង​កម្ពុជា ហា​វែ​ស II បាន​ជួយ​វិស័យ​ឯកជន បង្កើន​ទុនវិនិយោគ ប្រមាណ​ជា ២៨ លាន​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក បង្កើត​ការងារ​ជាង ២.៥០០ កន្លែង​
​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ កន្លងមក គម្រោង​កម្ពុជា ហា​វែ​ស II បាន​ជួយ​វិស័យ​ឯកជន បង្កើន​ទុនវិនិយោគ ប្រមាណ​ជា ២៨ លាន​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក បង្កើត​ការងារ​ជាង ២.៥០០ កន្លែង គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​គោលនយោបាយ​កសិកម្ម ចំនួន ១៧ និង​ជួយ​គាំទ្រ​អាជីវកម្ម និង​អ្នក​ផលិត​ក្នុង​វិស័យ​សាកវប្បកម្ម បង្កើន​ការលក់​បាន​ជាង ៧៥ លាន​ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក​។ គម្រោង​នេះ បាន​បំពេញការងារ ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន សហគមន៍​កសិកម្ម និង​អ្នក​ផលិត ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន វិស័យ​សាកវប្បកម្ម ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​