​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ទាំងបី​របស់​កម្ពុជា​ដែល​ស្ថិត​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្ត​សៀម​រាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ ​អ្នកធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​មានកំណើនក្នុង​តួលេខ​ពីរ​ខ្ទង់​បន្ទាប់​កម្ពុជា​ទទួលជោគជ័យ​លើ​សមរភូមិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​តាមរយៈ​គោលនយោបាយ​ស្រោច​វ៉ាក់សាំង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​។​