ភ្នំពេញ៖គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប.)នៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីរំលឹកដល់គណបក្សនយោបាយដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនាខាងមុខ។
សូមជូនសេចក្តីរំលឹកទាំងស្រុង៖