ខ្យល់មូសុង​និរតី ចាប់ផ្តើម​ធ្លាក់​មកហើយ ជា​សញ្ញា​ប្រាប់ថា រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០២២ មកដល់​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ ខ្យល់មូសុង​និរតី ចាប់ផ្តើម​ធ្លាក់​មកហើយ នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែឧសភា​នេះ ជា​សញ្ញា​ប្រាប់ថា រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០២២ បាន​ចូលមក​ដល់​ហើយ ដោយមាន​ភ្លៀង​ធ្លា​ក់រាយ ប៉ាយ​ល្អ នៅ​ទូទាំងប្រទេស ចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី​១៥ ដល់​ថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា ។​