សម្រាប់​ប្រភេទ​កីឡាហែលទឹក​កម្ពុជា​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​​ស៊ី​ហ្គេម​លើក​ទី​៣១​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ពេលនេះ​បាន​បង្កើត​នូវ​សិទ្ធ​ផល​ថ្មី​ដែល​ល្អ​ជាង​មុន​​ដែល​នេះ​ជា​ក្ដីសង្ឃឹម​សម្រាប់​ស៊ី​ហ្គេម​ឆ្នាំ​២០២៣​ដែល​កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ។​