គរុ សិស្ស ២៧ នាក់ មកពី មជ្ឈមណ្ឌល គរុកោសល្យ ភូមិភាគ ខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើ ទស្សនកិច្ច សិក្សា នៅ ការិយាល័យ ស្រាវជ្រាវ និង បណ្ណាល័យ ខ្មែរក្រហម