ដោយ:រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញ: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសជូនដឹណឹង នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា នេះ ដោយជំរុញឲ្យមន្ដ្រីជួរមុខ នៅរាជធានីទាំងអស់ ត្រូវមកចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសទី៥ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ មិថុនា ២០២២ ខាងមុខនេះតទៅ នៅគោលដៅដែលបានកំណត់។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដញចខាងក្រោម: