របាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ បានឱ្យដឹងថា៖រយៈពេល៤ខែ ឆ្នាំ២០២២ ពីខែមករា-ដល់ខែមេសា កម្ពុជាសម្រេចការនាំចេញម្រេចមាន ៣,៨៣៤.៦៧តោន កើនឡើង៧៩.៣ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២១។