សភាពការណ៍ទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោត ​របស់​គណបក្សនយោបាយ​ក្នុង​ថ្ងៃទី​បួន​នេះ គឺ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅដោយ​រលូន មាន​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់​ល្អ គ្មាន​អំពើហិង្សា និង​គ្មាន​ការគំរាមកំហែង​។នេះបើយោង តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)នាព្រលប់ថ្ងៃទី២៤ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ ថ្ងៃទី​២៤ ខែឧសភាជា​ថ្ងៃទី​បួន នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនាបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០២២ គណបក្សនយោបាយ​ដែលមាន​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត បានធ្វើ​សកម្មភាព​នៅតាម​មណ្ឌលបោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​នីមួយៗដើម្បីឃោសនាអំពីគោល នយោបាយ និង​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់ខ្លួន​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ឃុំ សង្កាត់​។

May 24, 2022

សភាពការណ៍ទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោត ​របស់​គណបក្សនយោបាយ​ក្នុង​ថ្ងៃទី​បួន​នេះ គឺ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅដោយ​រលូន មាន​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់​ល្អ គ្មាន​អំពើហិង្សា និង​គ្មាន​ការគំរាមកំហែង​។នេះបើយោង តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)នាព្រលប់ថ្ងៃទី២៤ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ ថ្ងៃទី​២៤ ខែឧសភាជា​ថ្ងៃទី​បួន នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនាបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០២២ គណបក្សនយោបាយ​ដែលមាន​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត បានធ្វើ​សកម្មភាព​នៅតាម​មណ្ឌលបោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​នីមួយៗដើម្បីឃោសនាអំពីគោល នយោបាយ និង​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់ខ្លួន​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ឃុំ សង្កាត់​។