ភ្នំពេញៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប )ស្តីពីលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៨០ភាគរយបានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនានេះ។
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន: