សារពិសេសសម្តេចតេជោ៖ រយៈពេល ៥១ថ្ងៃហើយដែលកម្ពុជាមិនមានការឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ (២៧ មិថុនា ២០២២)