ភ្នំពេញៈ សារាចរណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹង ការអនុវត្តវិធានការនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសុខាភិបាល និងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាល ក្នុងសហគមន៍ នៃមេរោគកូវីដ-១៩ ។

សូមអានសារាចរណែនាំ មានដូចខាងក្រោមៈ