ក្រសួង​ការងារ ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ កម្រង​ព័ត៌មាន​ជាតិ​លើក​ទី​២ ស្តីពី​សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​ការងារ និង​គោលការណ៍​ណែនាំ ស្តីពី​សុវត្ថិភាព​សារធាតុ​គីមី នៅ​កន្លែងធ្វើការ​
​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ “​កម្រង​ព័ត៌មាន​ជាតិ​លើក​ទី​២ ស្តីពី​សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​ការងារ និង​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី សុវត្ថិភាព​សារធាតុ​គីមី នៅ​កន្លែងធ្វើការ​” ។​